OBIEKT / Regulaminy

Regulamin Ogólny
Toyota Park

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin Ogólny Toyota Park (zwany dalej: Regulaminem Ogólnym) określa zasady korzystania z Toyota Park (zwanego dalej: Obiektem).

2. Toyota Park znajduje się przy ul. Oleskiej 72, 45-222 Opole.

3. Obiekt jest własnością Miasta Opola, zarządzany i administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, z siedzibą ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole (zwany dalej: Administratorem lub MOSiR).

4. Obiekt składa się z wielu niezależnych przestrzeni zlokalizowanych w budynku głównym i na terenach zewnętrznych do niego przylegających, w skład których wchodzą:
1) Hala Główna,
2) Ścianka Wspinaczkowa,
3) Sala Cardio,
4) Sala Judo,
5) Sala Tarasowa,
6) Sala Wielofunkcyjna,
7) Podwieszana Bieżnia,
8) Sauna,
9) Parking,
10) Ścieżka Rowerowa,
11) Boisko Piłkarskie,
12) Boisko Wielofunkcyjne,
13) Lodowisko,
14) Skate Park, do którego należą: Skate Pool i Pumptruck,
15) Plac Zabaw,
16) Street Workout.

5. Przestrzenie, o których mowa w ust. 4 pkt 1-8, znajdują się w budynku głównym. Przestrzenie, o których mowa w ust. 4 pkt 9-16, znajdują się na terenach zewnętrznych przylegających do budynku głównego.

6. Zasady korzystania z poszczególnych przestrzeni, o których mowa w ust. 4 określone są dodatkowo w:
1) Regulaminie korzystania ze Ścianki Wspinaczkowej stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnego,
2) Regulaminie korzystania z Sauny stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnego,
3) Regulaminie korzystania z Boiska Piłkarskiego stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Ogólnego,
4) Regulaminie korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu Ogólnego,
5) Regulaminie korzystania z Lodowiska stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu Ogólnego,
6) Regulaminie korzystania ze Skate Pool stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu Ogólnego,
7) Regulaminie korzystania z Pumptracku stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu Ogólnego,
8) Regulaminie korzystania z Placu Zabaw stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Ogólnego,
9) Regulaminie korzystania ze Street Workout stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu Ogólnego.

7. Na terenie całego Obiektu obowiązuje bezwzględny obowiązek przestrzegania Regulaminu Ogólnego, Regulaminów, o których mowa w ust. 6 oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, dostępnej przy wejściu głównym do Obiektu.

8. Regulamin Ogólny dotyczy wszystkich przestrzeni znajdujących się na terenie Obiektu. Zasady korzystania z poszczególnych przestrzeni określają regulaminy będące załącznikami do Regulaminu Ogólnego.

9. Obiekt posiada odpowiednio oznaczony system monitoringu rejestrujący obraz.

10. System monitoringu wizyjnego Obiektu rejestruje:
1) wizerunek każdej osoby, która przebywa na terenie Obiektu bądź w jego bliskim otoczeniu,
2) przebieg wydarzeń,
3) tereny i pomieszczenia ogólnodostępne,
4) pomieszczenia techniczne, administracyjne i miejsca niedostępne dla uczestników.

11. Nagrania mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej w razie niestosowania się do zaleceń Regulaminu Ogólnego lub Regulaminów, o których mowa w ust. 6.

12. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem: www.mosir.opole.pl.
Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mosir.opole.pl.
Dane z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu:
a. zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym;
b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym.
Nagrania będą przechowywane przez okres 30 dni, a następnie usuwane. Nagrania będą przechowywane dłużej tylko w przypadku naruszeń i incydentów oraz udostępniane na potrzebę odpowiednich postępowań.
Dane mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia koniecznych usług, podmiotom wykonującym takie usługi na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT. Nagrania mogą być również udostępniane stronom trzecim, w celu realizacji ich uzasadnionych interesów. Udostępnianie nagrań stronom trzecim może mieć miejsce wyłącznie po analizie przez Administratora, czy takie udostępnienie nie będzie naruszać praw innych osób widocznych na nagraniu.
Klientowi Obiektu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowa informacja nt. pozyskiwanych danych osobowych dostępna jest przy wejściu głównym do Obiektu oraz na stronie www.mosir.opole.pl.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WEJŚCIA NA TEREN OBIEKTU

1. Każdy wchodzący na teren Obiektu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Ogólnego i regulaminów korzystania z poszczególnych przestrzeni, o których mowa w rozdz. I ust. 6.

2. W przypadku uczestników zajęć sportowych, dokumentami uprawniającymi do udziału w nich są:
1) opłacona wejściówka/bilet jednorazowy,
2) opłacona wejściówka/bilet wielorazowy (karnet),
3) aktualnie obowiązująca umowa,
4) identyfikator wydany przez Administratora,
5) inne formy dokumentów lub oznaczeń określone przez organizatora zajęć lub imprez i zaakceptowane przez Administratora.

3. Udział w zajęciach lub aktywnościach płatnych jest możliwy po wykupieniu jednorazowej lub wielorazowej wejściówki lub karnetu.

4. Ważność wejściówek i obowiązujących umów weryfikowana jest w recepcji Obiektu.

5. W przypadku chęci udziału w zajęciach lub aktywnościach płatnych na terenie Obiektu, uczestnik jest zobowiązany odpowiednio wcześniej zgłosić się do recepcji Obiektu.

6. W przypadku imprez lub zajęć, których organizatorem nie jest Administrator, zasady uczestnictwa określa organizator tych imprez lub zajęć za akceptacją Administratora.

7. Jeżeli w Regulaminach korzystania z poszczególnych przestrzeni, o których mowa w rozdz. I ust. 6, nie ma obowiązku rezerwacji, to korzystanie z tych przestrzeni jest możliwe bez zgłaszania w recepcji Obiektu.

8. Każdy uczestnik zajęć lub aktywności płatnych jest zobowiązany do okazania swojej wejściówki lub karnetu, na prośbę prowadzącego zajęcia lub służby porządkowej.

9. Dzieci w wieku do lat 13 mogą wejść na teren Obiektu oraz przebywać na terenie Obiektu wyłącznie z rodzicami lub opiekunem prawnym.

10. Osoby wchodzące na teren Obiektu mogą zostać poddane rewizji zawartości rzeczy lub bagażu pod rygorem odmowy wstępu, bądź wyproszenia z Obiektu.

11. Rejestrowanie (filmowanie, fotografowanie czy nagrywanie) wydarzeń może się odbywać wyłącznie za zgodą Administratora.

12. Obiekt nie posiada depozytu na alkohol lub inne przedmioty, które osoba wchodząca na teren Obiektu chciałyby w nim umieścić.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU

1. Osoby korzystające z Obiektu są uprawnione do:
1) udziału w zajęciach określonych na podstawie wejściówki/biletu,
2) poruszania się w ogólnodostępnych strefach Obiektu,
3) korzystania z WC i zaplecza sanitarnego,
4) korzystania z szatni na zasadach ustalonych dla danych zajęć.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące wejściówek, karnetów, zaproszeń lub sposobu organizacji zajęć uczestnik ma prawo zgłaszać Administratorowi lub organizatorowi poszczególnych zajęć.

3. Osoby korzystające z Obiektu są zobowiązane do:
1) posiadania aktualnej wejściówki, karnetu, identyfikatora lub zaproszenia przez cały czas przebywania na terenie Obiektu,
2) uczestnictwa w zajęciach w sposób kulturalny i nie zagrażający ich przebiegowi,
3) stosowania się do wszelkich zasad, procedur i komunikatów zgodnie z Regulaminem Ogólnym, poleceniami Policji, Straży Pożarnej, oraz poleceniami służb porządkowych, wydawanymi na terenie Obiektu.

4. Na terenie Obiektu zabrania się:
1) wchodzenia do stref oraz pomieszczeń nieudostępnionych dla uczestników, w szczególności pomieszczeń technicznych, administracji i pracowników MOSiR,
2) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym marketingowej, reklamowej itp.), agitacji, w tym agitacji politycznej, bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przy czym na każde żądanie pracownika Obiektu lub innej osoby upoważnionej przez Administratora, konieczne jest przedstawienie dokumentu poświadczającego pozyskanie powyższej zgody,
3) wywieszania transparentów lub plansz bez zgody Administratora,
4) blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratunkowych, dróg ewakuacyjnych,
5) używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie Obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
6) pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów,
7) korzystania z rowerów, rolek i hulajnóg poza miejscami do tego przeznaczonymi,
8) wnoszenia wskaźników laserowych,
9) parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowo-olejowym.

5. Osoby przebywające na terenie Obiektu, które naruszają obowiązujące przepisy, porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla innych osób przebywających w Obiekcie, a także osoby, które nie stosują się do Regulaminu Ogólnego lub do poleceń: Administratora, służb ratowniczych, służb porządkowych w tym służb organizatora imprezy, mogą zostać wezwane do opuszczenia terenu Obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i/lub cywilnego.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU

1. Do zasad ruchu pojazdów na terenie parkingu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.

3. Osoby korzystające z parkingu zobowiązane są do przestrzegania wszelkich instrukcji służb porządkowych i pracowników Obiektu.

4. Parking nie jest strzeżony.

5. Pojazdy można stawiać tylko w wyznaczonych miejscach.

6. Ruch pieszy odbywa się po wyznaczonych powierzchniach.

7. Parking znajdujący się na terenie Obiektu przeznaczony jest tylko dla osób korzystających z Obiektu.

8. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Ryzyko skutków niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi użytkownik pojazdu.

9. Administrator nie zapewnia jakiejkolwiek ochrony miejsc parkingowych oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na parkingu pojazdów, rzeczy pozostawionych na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach, jak też poza nimi.

10. W przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia, w szczególności związanego z bezpieczeństwem osób i mienia, Administrator uprawniony jest do zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Ogólnego wraz z załącznikami.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Ogólnego. Interpretacja poszczególnych zapisów Regulaminu Ogólnego lub Regulaminów, o których mowa w rozdz. I ust. 6, należy do służb Administratora działających na terenie Obiektu, z uwzględnieniem nadrzędnego celu jakim jest bezpieczeństwo osób i mienia.

3. W sprawach nieujętych w Regulaminie Ogólnym, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin korzystania
ze ścianki wspinaczkowej

Preambuła

Ściana wspinaczkowa jest sztucznym środowiskiem, ryzyko związane ze wspinaczką jest jednak równie poważne, jak podczas wspinaczki górskiej lub po skałach. Urządzenia zabezpieczające są zaprojektowane tak, aby zapewnić komfortowe wspinanie, nie sprawiają jednak, że korzystanie ze ściany wspinaczkowej pozbawione jest ryzyka. Wspinanie bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ponad swoje możliwości może doprowadzić do upadku, a w konsekwencji do urazu, kontuzji, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Użytkownik zobowiązany jest zawsze dokonać własnej oceny ryzyka i stopnia zaangażowania podczas wspinania na Ściance Wspinaczkowej.

1. Administracja Obiektu ma prawo odmowy wstępu osobie, która w rażący sposób narusza zasady bezpieczeństwa.

2. Wspinaczkę uprawiać powinny jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich.

3. Ze Ścianki Wspinaczkowej mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie Obiektu. Osoba, która chce skorzystać ze Ścianki Wspinaczkowej po raz pierwszy, musi się zarejestrować w recepcji i przejść procedurę weryfikacji kompetencji wspinaczkowych lub szkolenie z auto-asekuracji przed rozpoczęciem wspinania. Ta procedura jest obowiązkowa dla wszystkich.

4. Osoby do lat 18-tu muszą być nadzorowane przez instruktora lub osobę kompetentną, przeszkoloną z zasad używania auto-asekuracji.

5. Bez opieki stałej instruktora, ze Ścianki Wspinaczkowej korzystać mogą osoby mające status: „OSOBA KOMPETENTNA” i „OSOBA PRZESZKOLONA”. Osoby te przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób pod ich nadzorem.

6. Opieka stała instruktora odbywa się wyłącznie podczas zajęć sekcji wspinaczkowych i zajęć zorganizowanych przez MOSiR lub za jego zgodą.

7. OSOBA KOMPETENTNA to osoba dorosła, która wykazała się umiejętnością asekuracji dolnej, prowadzenia wspinaczki, używania auto-asekuracji, korzystania z uprzęży, zawiązania węzła „podwójna ósemka” do uprzęży.

8. OSOBA PRZESZKOLONA to osoba dorosła, która przeszła wewnętrzne szkolenie MOSiR z zasad używania auto-asekuracji i samodzielnie może korzystać z auto-asekuracji.

9. Konstrukcja ściany wspinaczkowej, dróg wspinaczkowych, wyposażenie i sprzęt wspinaczkowy na Ściance Wspinaczkowej posiadają odpowiednie atesty i są zorganizowane zgodnie
ze standardami przyjętymi na ściankach wspinaczkowych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo
i komfort wspinania.

10. Na Ściance Wspinaczkowej dostępne są dwa systemy asekuracji: AUTO-ASEKURACJA i ASEKURACJA DOLNA (tzw. prowadzenie). Jeżeli OSOBA KOMPETENTNA chce wspinać się z ASEKURACJĄ GÓRNĄ, to musi potrafić samodzielnie i bezpiecznie ją zawiesić. Wspinaczka solo jest bezwzględnie zabroniona.

11. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie według zasad wspinaczkowych. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurowanie w pozycji siedzącej lub leżącej jest niedopuszczalne. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie. Asekurujący przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinającej się osoby.

12. OSOBA PRZESZKOLONA powinna udzielać osobom pod swoim nadzorem informacji, jak używać auto-asekuracji i podpowiadać techniki wspinaczkowe.

13. Zabrania się rozpraszania uwagi osób, które wspinają się i asekurują. Zabrania się przebywania bezpośrednio pod Ścianką Wspinaczkową, chyba że dana osoba wspina się lub asekuruje. Wspinanie się na granicy swoich możliwości może doprowadzić do odpadnięcia, a w konsekwencji do kontuzji lub wypadku. Podczas wspinania należy dokonywać oceny ryzyka i samooceny umiejętności.

14. Każdy użytkownik może używać swojego własnego sprzętu wspinaczkowego, pod warunkiem, iż jest on sprawny technicznie i posiada atest CE i/lub UIAA. Sprzęt nie może być nadmiernie zużyty lub zniszczony i musi kompatybilnie działać ze sprzętem Ścianki Wspinaczkowej. W razie wątpliwości lub braku wymaganego sprzętu, MOSiR udostępni wymagany sprzęt. Ostateczną decyzję podejmuje instruktor.

15. Dopuszczalnym do użycia sprzętem wspinaczkowym na Ściance Wspinaczkowej jest uprząż wspinaczkowa według standardów CE i/lub UIAA, nie starsza niż 10 lat, minimum 35 metrowa lina pojedyncza poniżej 10,1 mm grubości i nie starsza niż 10 lat, przyrządy asekuracyjne samoblokujące się (tzw. półautomaty), karabinki zakręcane lub automatyczne. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu sprzętu podejmuje instruktor MOSiR.

16. Na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa asekuracji na Ściance Wspinaczkowej, obowiązkowe jest używanie przyrządu samoblokującego się (tzw. półautomatycznego) z karabinkiem zakręcanym. Jeżeli różnica wagi pomiędzy osobami wspólnie wspinającymi się z asekuracją dolną, wynosi więcej niż 30%, obowiązkowe jest użycie przyrządu OHM, zwiększającego bezpieczeństwo w razie odpadnięcia prowadzącego.

17. Na zajęciach pod stałą opieką instruktora, instruktor ma pełne prawo wyboru przyrządu asekurującego i systemu do asekuracji, w zależności od celów dydaktycznych i szkoleniowych zajęć. Dopuszczalne jest używanie wszelkiego atestowanego przez CE i/lub UIAA sprzętu wspinaczkowego.

18. Wszelkie problemy ze Ścianką Wspinaczkową lub sprzętem należy zgłosić natychmiast instruktorowi. Istnieje ryzyko przekręcenia się chwytów, czy ich poluzowania się. Zabrania się samowolnego odkręcania i dokręcania chwytów wspinaczkowych.

19. Wymagane jest wspinanie się w stroju sportowym i obuwiu zmiennym lub butach wspinaczkowych. Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz w sandałach lub klapkach. Zabrania się wspinania z biżuterią i jakimikolwiek przedmiotami w kieszeniach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób wspinających i będących na dole.

20. Zabrania się chwytania podczas wspinania konstrukcji budynku, instalacji, sprzętu i urządzeń niebędących chwytami wspinaczkowymi. Zabronione jest chwytanie się ekspresów i spitów, huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń, niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem. Należy zgłosić natychmiast wszelkie problemy z zachowaniem i bezpieczeństwem innych osób instruktorowi.

21. Należy bezwzględnie stosować się do uwag, poleceń i upomnień instruktora. Osoby, których zachowanie jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem i pomimo zaleceń nie będą się do niego stosować, zostaną usunięte z Obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.

Regulamin korzystania
z sauny

1. Korzystanie z Sauny jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji terminu u Administratora.

2. Dzieci w wieku do lat 13 mogą korzystać z Sauny tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Ze względu na wysoką temperaturę w Saunie, korzystającym zaleca się skonsultowanie korzystania z niej z lekarzem.

4. Korzystający z kąpieli w Saunie mają obowiązek używania własnego ręcznika.

5. Za skutki zdrowotne przebywania w Saunie Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Jednorazowo w Saunie może przebywać 8 osób.

7. W celu bezpiecznego korzystania z Sauny:
1) należy przed wejściem do Sauny, zmyć z ciała wszelkie kosmetyki oraz zanieczyszczenia, a następnie wytrzeć ciało do sucha;
2) zaleca się:
a) przed wejściem do strefy Sauny zdjąć biżuterię, okulary itp.,
b) korzystać z Sauny w strojach przystosowanych do temperatury panującej w Saunie,
c) sprawdzić, czy temperatura w Saunie jest odpowiednia dla klienta,
d) w przypadku pogorszenia samopoczucia natychmiast opuścić Saunę i zgłosić ten fakt Administratorowi,
e) po opuszczeniu Sauny schłodzić ciało pod prysznicem, odpocząć przed dalszymi czynnościami;
3) zabrania się:
a) użytkowania Sauny, jeżeli występują jakiekolwiek zagrożenia, Sauna jest wyłączona z użytkowania lub niesprawna,
b) wnoszenia do Sauny jakichkolwiek płynów, substancji zapachowych, przedmiotów łatwo nagrzewających się, łatwopalnych, nieodpornych na temperatury panujące w Saunie,
c) regulowania parametrów Sauny, manipulowania włącznikami, oświetleniem itp.

Skip to content