TERENY / Regulaminy

Regulamin Ogólny
Toyota Park

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin Ogólny Toyota Park (zwany dalej: Regulaminem Ogólnym) określa zasady korzystania z Toyota Park (zwanego dalej: Obiektem).

2. Toyota Park znajduje się przy ul. Oleskiej 72, 45-222 Opole.

3. Obiekt jest własnością Miasta Opola, zarządzany i administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, z siedzibą ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole (zwany dalej: Administratorem lub MOSiR).

4. Obiekt składa się z wielu niezależnych przestrzeni zlokalizowanych w budynku głównym i na terenach zewnętrznych do niego przylegających, w skład których wchodzą:
1) Hala Główna,
2) Ścianka Wspinaczkowa,
3) Sala Cardio,
4) Sala Judo,
5) Sala Tarasowa,
6) Sala Wielofunkcyjna,
7) Podwieszana Bieżnia,
8) Sauna,
9) Parking,
10) Ścieżka Rowerowa,
11) Boisko Piłkarskie,
12) Boisko Wielofunkcyjne,
13) Lodowisko,
14) Skate Park, do którego należą: Skate Pool i Pumptruck,
15) Plac Zabaw,
16) Street Workout.

5. Przestrzenie, o których mowa w ust. 4 pkt 1-8, znajdują się w budynku głównym. Przestrzenie, o których mowa w ust. 4 pkt 9-16, znajdują się na terenach zewnętrznych przylegających do budynku głównego.

6. Zasady korzystania z poszczególnych przestrzeni, o których mowa w ust. 4 określone są dodatkowo w:
1) Regulaminie korzystania ze Ścianki Wspinaczkowej stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnego,
2) Regulaminie korzystania z Sauny stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnego,
3) Regulaminie korzystania z Boiska Piłkarskiego stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Ogólnego,
4) Regulaminie korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu Ogólnego,
5) Regulaminie korzystania z Lodowiska stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu Ogólnego,
6) Regulaminie korzystania ze Skate Pool stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu Ogólnego,
7) Regulaminie korzystania z Pumptracku stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu Ogólnego,
8) Regulaminie korzystania z Placu Zabaw stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Ogólnego,
9) Regulaminie korzystania ze Street Workout stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu Ogólnego.

7. Na terenie całego Obiektu obowiązuje bezwzględny obowiązek przestrzegania Regulaminu Ogólnego, Regulaminów, o których mowa w ust. 6 oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, dostępnej przy wejściu głównym do Obiektu.

8. Regulamin Ogólny dotyczy wszystkich przestrzeni znajdujących się na terenie Obiektu. Zasady korzystania z poszczególnych przestrzeni określają regulaminy będące załącznikami do Regulaminu Ogólnego.

9. Obiekt posiada odpowiednio oznaczony system monitoringu rejestrujący obraz.

10. System monitoringu wizyjnego Obiektu rejestruje:
1) wizerunek każdej osoby, która przebywa na terenie Obiektu bądź w jego bliskim otoczeniu,
2) przebieg wydarzeń,
3) tereny i pomieszczenia ogólnodostępne,
4) pomieszczenia techniczne, administracyjne i miejsca niedostępne dla uczestników.

11. Nagrania mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej w razie niestosowania się do zaleceń Regulaminu Ogólnego lub Regulaminów, o których mowa w ust. 6.

12. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem: www.mosir.opole.pl.
Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mosir.opole.pl.
Dane z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu:
a. zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym;
b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym.
Nagrania będą przechowywane przez okres 30 dni, a następnie usuwane. Nagrania będą przechowywane dłużej tylko w przypadku naruszeń i incydentów oraz udostępniane na potrzebę odpowiednich postępowań.
Dane mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia koniecznych usług, podmiotom wykonującym takie usługi na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT. Nagrania mogą być również udostępniane stronom trzecim, w celu realizacji ich uzasadnionych interesów. Udostępnianie nagrań stronom trzecim może mieć miejsce wyłącznie po analizie przez Administratora, czy takie udostępnienie nie będzie naruszać praw innych osób widocznych na nagraniu.
Klientowi Obiektu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowa informacja nt. pozyskiwanych danych osobowych dostępna jest przy wejściu głównym do Obiektu oraz na stronie www.mosir.opole.pl.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WEJŚCIA NA TEREN OBIEKTU

1. Każdy wchodzący na teren Obiektu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Ogólnego i regulaminów korzystania z poszczególnych przestrzeni, o których mowa w rozdz. I ust. 6.

2. W przypadku uczestników zajęć sportowych, dokumentami uprawniającymi do udziału w nich są:
1) opłacona wejściówka/bilet jednorazowy,
2) opłacona wejściówka/bilet wielorazowy (karnet),
3) aktualnie obowiązująca umowa,
4) identyfikator wydany przez Administratora,
5) inne formy dokumentów lub oznaczeń określone przez organizatora zajęć lub imprez i zaakceptowane przez Administratora.

3. Udział w zajęciach lub aktywnościach płatnych jest możliwy po wykupieniu jednorazowej lub wielorazowej wejściówki lub karnetu.

4. Ważność wejściówek i obowiązujących umów weryfikowana jest w recepcji Obiektu.

5. W przypadku chęci udziału w zajęciach lub aktywnościach płatnych na terenie Obiektu, uczestnik jest zobowiązany odpowiednio wcześniej zgłosić się do recepcji Obiektu.

6. W przypadku imprez lub zajęć, których organizatorem nie jest Administrator, zasady uczestnictwa określa organizator tych imprez lub zajęć za akceptacją Administratora.

7. Jeżeli w Regulaminach korzystania z poszczególnych przestrzeni, o których mowa w rozdz. I ust. 6, nie ma obowiązku rezerwacji, to korzystanie z tych przestrzeni jest możliwe bez zgłaszania w recepcji Obiektu.

8. Każdy uczestnik zajęć lub aktywności płatnych jest zobowiązany do okazania swojej wejściówki lub karnetu, na prośbę prowadzącego zajęcia lub służby porządkowej.

9. Dzieci w wieku do lat 13 mogą wejść na teren Obiektu oraz przebywać na terenie Obiektu wyłącznie z rodzicami lub opiekunem prawnym.

10. Osoby wchodzące na teren Obiektu mogą zostać poddane rewizji zawartości rzeczy lub bagażu pod rygorem odmowy wstępu, bądź wyproszenia z Obiektu.

11. Rejestrowanie (filmowanie, fotografowanie czy nagrywanie) wydarzeń może się odbywać wyłącznie za zgodą Administratora.

12. Obiekt nie posiada depozytu na alkohol lub inne przedmioty, które osoba wchodząca na teren Obiektu chciałyby w nim umieścić.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU

1. Osoby korzystające z Obiektu są uprawnione do:
1) udziału w zajęciach określonych na podstawie wejściówki/biletu,
2) poruszania się w ogólnodostępnych strefach Obiektu,
3) korzystania z WC i zaplecza sanitarnego,
4) korzystania z szatni na zasadach ustalonych dla danych zajęć.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące wejściówek, karnetów, zaproszeń lub sposobu organizacji zajęć uczestnik ma prawo zgłaszać Administratorowi lub organizatorowi poszczególnych zajęć.

3. Osoby korzystające z Obiektu są zobowiązane do:
1) posiadania aktualnej wejściówki, karnetu, identyfikatora lub zaproszenia przez cały czas przebywania na terenie Obiektu,
2) uczestnictwa w zajęciach w sposób kulturalny i nie zagrażający ich przebiegowi,
3) stosowania się do wszelkich zasad, procedur i komunikatów zgodnie z Regulaminem Ogólnym, poleceniami Policji, Straży Pożarnej, oraz poleceniami służb porządkowych, wydawanymi na terenie Obiektu.

4. Na terenie Obiektu zabrania się:
1) wchodzenia do stref oraz pomieszczeń nieudostępnionych dla uczestników, w szczególności pomieszczeń technicznych, administracji i pracowników MOSiR,
2) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym marketingowej, reklamowej itp.), agitacji, w tym agitacji politycznej, bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przy czym na każde żądanie pracownika Obiektu lub innej osoby upoważnionej przez Administratora, konieczne jest przedstawienie dokumentu poświadczającego pozyskanie powyższej zgody,
3) wywieszania transparentów lub plansz bez zgody Administratora,
4) blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratunkowych, dróg ewakuacyjnych,
5) używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie Obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
6) pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów,
7) korzystania z rowerów, rolek i hulajnóg poza miejscami do tego przeznaczonymi,
8) wnoszenia wskaźników laserowych,
9) parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowo-olejowym.

5. Osoby przebywające na terenie Obiektu, które naruszają obowiązujące przepisy, porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla innych osób przebywających w Obiekcie, a także osoby, które nie stosują się do Regulaminu Ogólnego lub do poleceń: Administratora, służb ratowniczych, służb porządkowych w tym służb organizatora imprezy, mogą zostać wezwane do opuszczenia terenu Obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i/lub cywilnego.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU

1. Do zasad ruchu pojazdów na terenie parkingu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.

3. Osoby korzystające z parkingu zobowiązane są do przestrzegania wszelkich instrukcji służb porządkowych i pracowników Obiektu.

4. Parking nie jest strzeżony.

5. Pojazdy można stawiać tylko w wyznaczonych miejscach.

6. Ruch pieszy odbywa się po wyznaczonych powierzchniach.

7. Parking znajdujący się na terenie Obiektu przeznaczony jest tylko dla osób korzystających z Obiektu.

8. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Ryzyko skutków niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi użytkownik pojazdu.

9. Administrator nie zapewnia jakiejkolwiek ochrony miejsc parkingowych oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na parkingu pojazdów, rzeczy pozostawionych na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach, jak też poza nimi.

10. W przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia, w szczególności związanego z bezpieczeństwem osób i mienia, Administrator uprawniony jest do zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Ogólnego wraz z załącznikami.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Ogólnego. Interpretacja poszczególnych zapisów Regulaminu Ogólnego lub Regulaminów, o których mowa w rozdz. I ust. 6, należy do służb Administratora działających na terenie Obiektu, z uwzględnieniem nadrzędnego celu jakim jest bezpieczeństwo osób i mienia.

3. W sprawach nieujętych w Regulaminie Ogólnym, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO

1. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego do gry w piłkę oraz korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z boiska zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, hulajnoga, deskorolka, rolki itp.,
3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
4) przebywania na boisku poza godzinami otwarcia Obiektu.

3. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na boisku należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, o korzystaniu z boiska decyduje Administrator.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Osoby znajdujące się na terenie Boiska Wielofunkcyjnego są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom Administratora.

2. Korzystanie z Boiska Wielofunkcyjnego odbywa się w wyznaczonych godzinach.

3. Z Boiska Wielofunkcyjnego należy korzystać w strojach sportowych, obuwiu sportowym i sprzęcie przystosowanym do rodzaju nawierzchni.

4. Dzieci w wieku do lat 13 mogą korzystać z Boiska Wielofunkcyjnego tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.

5. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp na Boisko Wielofunkcyjne ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych lub przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

6. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren Boiska Wielofunkcyjnego zobowiązane są zgłosić się do administracji Obiektu i uzgodnić warunki korzystania.

7. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić niezwłocznie o zaistniałym fakcie Administratora.

8. Zabronione jest przechodzenie przez ogrodzenie.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA

1. Do korzystania z Lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu. Bilet wstępu należy zachować do kontroli do czasu opuszczenia terenu Lodowiska.

2. Na tafli Lodowiska może przebywać jednorazowo ograniczona liczba osób. Pracownik obsługi Lodowiska ma prawo wstrzymania wstępu na Lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.

3. Podczas przerwy konserwacyjnej wszyscy uczestnicy muszą opuścić taflę Lodowiska.

4. Osoby korzystające z Lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z niniejszego Regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i pracowników obsługi Lodowiska.

5. Na tafli Lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami.

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładziną gumową.

7. Dzieci w wieku do lat 13 mogą korzystać z Lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach.

8. Ponadto osobom korzystającym z Lodowiska zabrania się:

1) siadania na bandach otaczających lodowisko,
2) rzucania śniegiem,
3) jazdy z dziećmi na rękach,
4) biegania,
5) używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z Lodowiska,
6) jazdy na panczenach,
7) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników Lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw.

9. Na terenie Lodowiska funkcjonuje szatnia oraz wypożyczalnia łyżew, których zasady działania określa Administrator.

10. Osoby korzystające z Lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decydują pracownicy obsługi Lodowiska.

11. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym.

12. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedmedycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi Lodowiska.

13. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu wypożyczalni łyżew.

14. Osoby korzystające z Lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

15. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura otoczenia, duże opady śniegu, deszczu, silny wiatr) lub awarii urządzeń Lodowiska.

16. Osoby niestosujące się do postanowień Regulaminu zostaną usunięte z Lodowiska bez prawa zwrotu wniesionej opłaty za bilet wstępu lub wypożyczone łyżwy.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATE POOL

1. Skate Pool przeznaczony jest wyłącznie do jazdy na hulajnogach, łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach.

2. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie Skate Pool wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skate Pool ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.

4. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

5. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.

6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.

7. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

8. W przypadku większej liczby osób korzystających ze Skate Pool, należy poinformować innych o zamiarze zjazdu z przeszkody poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.

9. Skate Pool przeznaczony jest dla osób o wysokiej sprawności fizycznej. Wykonywane ewolucje mogą być niebezpieczne. Uczestnicy korzystają ze Skate Pool na własną odpowiedzialność.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUMPTRACKU

1. Pumptrack przeznaczony jest wyłącznie do jazdy na rowerach (posiadających co najmniej 1 sprawny hamulec), łyżworolkach, deskorolkach oraz hulajnogach.

2. Każda osoba korzystająca z Pumptracku ma obowiązek noszenia kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy, przez cały czas jazdy.

3. Dzieci w wieku do lat 13, mogą przebywać na terenie Pumptracku wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Na torze Pumptracku w tym samym czasie może przebywać wyłącznie 1 osoba.

5. Pozostałe osoby, które w danej chwili nie korzystają z Pumptracku, powinny zachować odległość nie mniejszą niż 2m wokół toru.

6. W przypadku większej liczby osób korzystających z Pumptracku należy poinformować innych, o zamiarze rozpoczęcia jazdy, poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.

7. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefach najazdów oraz zeskoków z Pumptracku jest zabronione.

8. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania Pumptracku tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Zabrania się wjeżdżania na teren Pumptracku na wszelkiego rodzaju pojazdach motorowych (motocyklach, quadach, samochodach).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  PLACU ZABAW

1. Plac Zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie dzieci.

2. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Zabrania się wchodzenia na dachy domków, wież, a także głównych elementów konstrukcyjnych (szczytów huśtawek, drabinek, przeplotni itp.).

4. Zabrania się gry w piłkę i jazdy na rowerze.

5. Zabrania się wchodzenia na Plac Zabaw w obuwiu na wysokim obcasie.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREET WORKOUT

1. Urządzenia Street Workout przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń z ciężarem własnego ciała.

2. Street Workout nie jest miejscem zabaw dla dzieci.

3. Uczestnicy korzystają ze Street Workout  na własną odpowiedzialność.

4. Na jednym urządzeniu może ćwiczyć tylko jedna osoba.

5. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Street Workout tylko zgodnie
z ich przeznaczeniem.

6. Wykonywane w czasie treningu ewolucje mogą być niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

7. Szczegółowe zasady użytkowania urządzeń znajdujących się w Street Workout określone zostały w załączniku do niniejszego Regulaminu korzystania ze Street Workout.

ZASADY  UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STREET WORKOUT

1. Drążek do podciągania

Służy wykonywaniu ćwiczeń w zwisie, jak podciąganie, wymachy nóg.
Ostrzeżenie: Na drążku nie należy stawać.
Waga użytkownika: do 120 kg

2. Drążek „Żmijka”

Służy przechodzeniu w zwisie między jego elementami oraz wykonywaniu wznosów nóg i tułowia.
Ostrzeżenie: Nie służy do podciągania i wchodzenia na niego.
Waga użytkownika: do 120 kg

3. Poręcze równoległe wysokie

Służą wykonywaniu ćwiczeń w podporze, takich jak pompki i wznosy nóg.
Ostrzeżenie: Na poręczach nie należy stawać.
Waga użytkownika: do 120 kg

4. Poręcze równoległe niskie

Służą wykonywaniu ćwiczeń takich jak pompki i stanie na rękach.
Waga użytkownika: do 120 kg

5. Kółka gimnastyczne

Służą wykonywaniu ćwiczeń w zwisie oraz figur gimnastycznych, jak waga przodem (front lever) lub waga tyłem (back lever).
Ostrzeżenie: Kółka gimnastyczne nie służą wykonywaniu ćwiczeń w podporze.
Waga użytkownika: do 120 kg

6. Lina

Służy wzmacnianiu mięśni ramion i pleców poprzez wspinanie się.
Waga użytkownika: do 120 kg

7. Ławeczka skośna

Służy do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, takich jak wznosy nóg lub tzw. dragon flag.
Ostrzeżenie: Nie należy wchodzić na ławkę i jej elementy oraz ćwiczyć głową w dół.
Waga użytkownika: do 120 kg

8. Rura do Pole Dance

Służy wykonywaniu ewolucji akrobatycznych sportowej odmiany tańca na rurze.
Ostrzeżenie: Górna belka wspierająca nie służy do wchodzenia i wykonywania ćwiczeń.
Waga użytkownika: do 120 kg

9. Drabinka pozioma

Służy przechodzeniu w zwisie przy wykorzystaniu jej szczebli.
Ostrzeżenie: Drabinka nie służy do podciągania oraz nie należy na nią wchodzić.
Waga użytkownika: do 120 kg

10. Drabinka pionowa

Służy wykonywaniu ćwiczeń w oparciu o nią, takich jak wznosy nóg lub „flaga”.
Ostrzeżenie: Nie należy wchodzić na drabinkę, oraz wkładać kończyn pomiędzy jej szczeble.
Waga użytkownika: do 120 kg

Skip to content